top of page

NÉW BI, LA DÉFUNTE - LA PIÈCE DE THÉÂTREACTE 1: DËETH BI - LA PARADE MORTUAIRE


Dès le début, les personnages sont installé.e.s. Les personnages sont en place et c’est petit à petit qu’ils vont s’animer, jouer leur jeu et, à la fin du tableau, tout retrouvera l’immobilité.


Le tableau vivant


VO NÉW BI bi mey yeksi si bounte bi la guiss jëkër ji di yew béey bi. Mou tékki ko.

Dougoussi si keur gui fék yayam ak ñari domam yi, adama ak awa tok si bassang bi. Gnou ngi tek tamé si séne kanam bou am ay billets ak wéćite.

Yayam ngi tek kala bou wekh tal. Awa tamit da kalawou.

Rak bou jigéen bou new bi ngi tok si séne wét ak béne cahier ak bic di bind kouné louma diokhé si tamé bi.


VF À l’entrée : un grand tapis (bassang). Sont assis.e.s dessus:

La mère de la défunte

Adama et Awa An Nisã, les deux jumeaux de la défunte

Un tamé rempli de pièces et des billets

À quelques pas :

La cuisine avec deux bancs

Une qui est assise devant une grande marmite (ćine) posée sur des morceaux de bois avec à grande cuillère à la main (coude ćinoire)

Une assise en train de d’activer son pilon.


À quelque pas un grand banc avec des hommes le chapelet à la main.

Trois groupes de deux à trois personnes dispersées par ci par là.


NÉW BI V.O, Néw bi teki beuy bi ñou tak si bounte keur gui. Djeukeuram top si beuy bi di daw.

Li d la olof ndiaye di wakh Deum rey la dialé la. Doufi amé sou nékhé borom bi !

Lignouy beug ndawal lep !


AÏSSATA, Souk si wétou yayou new bi, dieul ay lokham

Yalla na souf sed si kawam. Amoul loumou mounñeuloul sougnou mak bi si bir négou seuyam.

NÉW BI V.O, guersou aïssata

Aka naferk. Bi ndieuké bou yess gnanaloumako kéne. Amoul loumako défaroul mou dieundéma khalé bou ndaw. Dima toutel sa souné. Ki geumoul dara !


FAMA, tek lokhom bou nek si bop khaléyi. Taw bi siggui khol ko si BEUT .

Mom kégn warone na fi yag ba féké gneurignou gnabote bi. Da fék ni


AÏSSATA, dadi souk.

Yaye, Badiéne na ngéne def ? Naka soubassi ? Dama né kharal ma ñeuw diap si nakeu bi ak togue bi.


ATTA, done deub siggui khol dome dji.

Wa yéne foléne nékone. Nathieuna di. Tégeul thine bi bala nigne gni di yeksi.


NÉW BI V.O, tib souf bou beurri kheup ko si lékét bi badiène téyé si kawam di araw nakeu bi.

Fi kouffi lek lou saf soukeur tey mane la nekh ! Nak bi lou doul souf guou tang dieur douko saf. Dokh touti dieul potou khorom bi, fék fi atta tok si wétou thine bi da di kheup pot bi yeup si togue bi.


AÏSSATA, di yeungueul thine bi ak coudou ćinoir bi.

Wa yaye khana bala tal fék ndawal bi yeksi. Bi mey dougui si lay diss Modou Anta di daw ći guinaw b


ATTA, défar togayam dadi woté si kaw.

Ani Fama?


FAMA, diouk dem si wagne bi.

Nam yaye !


ATTA

Démal indi ndawal gnou sor, nathieu na. Gni souliwone yeksi nagne di !


FAMA dem djeuli bol bi si bountou keur gui. Dey nou nouyou nigni si diganté bi.


NÉW BI V.O, seug si nopou bajén.

Kham nga ni yi seytane warone léne bayi gnouy deug wagne si sama beuss bi. Né ngama ba sone boumaléne top. Na lène di tankamlou. Samey dom di nagne mag téral ma. Kholal tey sey bonetéf foum yobé? Ma ngi dieygalou Bajén.

Nax yaw mom kou ma yeugone nga té amone sama yeurmandé si bir keur gui.


BADIÉNE, sigui khol Atta ak bat bou yeureum Lou.

Xol lène! Bilay ñi geumou ñou dara. Ñou mel ni kou am nakar té lou dal xalé bi tey bok ñoko ko yobé. Aduna doy ware té ay niteum leundeum. Xalé bi démé nda ndaw waye !


Nitt ya ngi tok si ëutt bi. Ñi si ay chaise, ñi si bassang yi. NÉW BI da déy dokh fék NDIJÀY fimou takhaw ak IMAM.


NDIJAY, takhaw ak kourouss bi ći loxam : Imam djeureudjeuf ! Takhawaye bi rofetna. Bi gnouy dougsi ma ngi done beug salit nga délo sama xéel si suñu borom.


NÉW BI V.O, da di yeungeul bop bi : Euy ! Degko mom. Néna da am nakar d.


SAMA WOUDJ, tank ndox si ndal bi da di dokh ba yeksi ći NDIJÀY dadi SOUK

Ndijay, Imam, Pape, Daby, na ngéne def ? Naćieu bi tang na dé tey. Damané kharal ma indil léne ndox ngéne nane.

Ak siyo ndox bi, dadiji djeul pote bi tib nox diox kouné mou nane.


IMAM, ak mbakahné bi si bop bi kourouss bi si lokho bi ak guémine bi di melni kouy gnane

Naćieu bi tang la def tey. Sokhna si damani dinala bakhé cadou yi balama tagato ak yéne. Sokhna, Néw bi lou rofat rek lako moune sédal. Kou amone diné la, daw ći tankou banéxou djeukeureum gui. Lou ko nex souba ba ngone rek nex nako. Nga ñeuw fékéssi mou def la ni domam. Tey da bayi ndiabote guinaw. Def lène ni dom bimoula defone. Bouñou dioy ndéye nakh ya ngi fi.


SAMA WOUDJ, kalam bou yereumtalou bi ak mourawaye bi

Déwou sama tante NÉW BI ni ma métté Imam. Dalal nama mouñial nama ni domam. Bilay mom kéñe yalla naka fimé nek geuneul fi fouk yone. Yalla nako yalla xaré adjana fir dawsa. Mom kénñ di na lène def kom ñi ma diour, nampal. Dinalène mat ndéye ba ñou yeuk ko.


SAMA WOUJ dem taxaw si wétou djeukeureum bi. New bi taxaw séne diguéenté. Sama woudj diox NDIJÀY chaise ngir mou tok. Néw bi kheućieu chaise bi.


Wa ndijaye ba gañou wo ?


NDIJAYE, méne kou wadja lale souf wayé dadi jafanou si loxo sama woudj

Dédét sokhna si, yégouma souf.


SAMA WOUJ da di tégat chaise bi. NÉW BI xeućate chaise bi.

NÉW BI V.O, ték loxam si Sogui mi yeg si souf

Yaw mom dofi togué ak li nga ma tek yeup si adina. Féyo nare bi xoram mam. Ma dioxla sama ndaw si faneu yeup. Sama tar, sama téy ak sama euleuk amo lomey féyé loudeul fék ki nga xamni boudoul wone sama Zahra limou démé ndaw ñom ñar ñoy massé, nga takk ko. Toraxal ma sama dig ndawlé yi. Démo sax jeulijiko fénéne. Ći bene ëttë bi nga tak jabar. Nékété limey dem di wër al-bi ngir wergou yaram gox gui ya ngi tal di doxane ći bir keur gui. Niñi dimako xolé sassouné. Ćim, goor dou mbok !

SAMA WOUDJ, da di diox loxam ndidiaye ba paré faxass yérém bi

Wa ba li diam la !


NDIJAY, da di jouk fore kouroussam

Bismila! Bayil ma taxaw sokhnasi!


NÉW BI V.O, dadi xeućieu kala sama WOUDJ

Ak sa mourou seytane! Koula bayi ngani danga mey dioy. Yaw mi done tok sama lale gui ma ley piqure ak dila féthieu nékété bobou yeup ya ngi ték beut sama djeukeur. Ma matla yaye nga gneuw dougou sama keur méy wakh ngamey ngir mbag aka défanté ak mane! Di nga khamni yallah moy karim. Lissi kalam rawali beut.


NÉW BI V.O, da di doxanetou si bir nić yi tok si ñarri bassang

Bi dé dalou arame la. Aka seytane kharal ma gadou ko. Bi boussou aida meyma ma yobouko.

Tey mom tankounéne la ñou beurri di ñibé bolé kok nakeu bou gassam ak ćiép bougnou xorom ak kani bamou saf sap!


NÉW BI tek lokham si kéne bugul, xaritam bi nga xam ni primaire ba légui ñoy and.

Ndeye sane xolal KEN BUGUL sama xarit, mat ma mak. Ndéwone ngama seuy bouy indi fébar jarouko. Béne diné digléwoul limey dounde si bi keur gui. Na dieul sama ñabote dém bala fébarou xôl dima rey. Mala warone deglou d! Topatolma sama ñari sani taćou yi bou bakh kharit sama.


NÉW BI da joublou yoné bounte bi, fék fi yayam ak ñari domam yi tok, souk si wétou yayam dieul loxam.

Ah Yaye ! Reućiou wessna. Nga topma rek mouñal.

Tarou jigéen seuy la!

Xana bougo am ñiabote bou barkel ?

Tey ji xolal fouma séy yobou ? Gouddi bang ma mouré ma seuyi né nga lên wone samey yax nga léne di laćie. Séñiou nañe ma bama sét. Séy si na té reućiou fék na dieuf wéss.


Tek loxam thiamoñe si bop adama ak ndeye dior si bop awa an nisā.

Baléne ma! Yéne rek yéna ñak. Warone na dem ngir yéne. Ma top mbok yi, anda ndo yi dima geum loni seuy si wouma dama sey si. Ma ngi ni wane sama ñiabote guinaw.

Kane moma koy topatol?

Séne bay bi nga xamni noflayou aduna moka yittel. Mboubo diné ngir banéxam? Talou Léne.


Gerssou awa AN NISÃ.

Na nga bok si jigéen jàmbaar yi. Ñi nga khamni souba ak ngone ñou ngi dang dangui ngir mouneul séne bop. Reućiou wess na wayé bou demb done tey dina doxalé nénéne ngir wone la yone gui.

Sama dom taru jigéen jàng. Jambarté jigéen mounal sa bop.

Ñari loxo ñoy tak toubey di tak seur ! Boula yallah méyé koula beug, nanko seuyeul wayé boul meuss faté sa bop An Nisa, sama dom.


NÉW BI da di gersou adama.

Yaw adama, sama dom bou goor bi! Jigéen dou jàm, jigéen nawléla. Fo tok andouna boumo dox baga faté mane sa yaye jigéen là !

Jigéen bo toraxal, toroxal ngama.

Bou aduna goud tank ba nga yeuketi sa loxo joubol si kaw jigéen.

Jigéen bo door, door ngama.

Bou aduna goude tank ba nga saga jigéen.

Jigéen bo saga saga ngama.

Bala nga tak ñar, ñét wala ñint, boul faté sa diné. Na fék nga meuneul béne, matalko ak ñabote bi lène yalla mey ba paré.


NÉW BI dieul yonou bounte bi.


AWA AN NISÃ V.O, sigui méne kou yeuk ni yayam ngi si wétam

Yaye sama,

Biss niki tey,

Béñ kou tass sama seur té néxouma, wayé

Béñ kou tass sama yaram

Béñ kouma yép, wayé

Béñ kouma def jàm!

Yaye namnala té dara xéwagoul

Sama yaye!


NÉW BI V.O, taxaw si bounte bi, jakaarlo ñeup

Kou dé ya perte ak séy mbok !

Bama sama fébar bi danalé ana ñi fi nék ni yeup téy ? Ñi di dioxé xaliss tey, fane lañou nékone bama warone jeund garab ?

Niteu leundeum deuguentane!

ACTE 2: GOUNGUÉ - L’ENCIELEMENT


LES PERSONNAGES


16 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page